Кролевецька міська рада,
Конотопського району, Сумської області

Регламент виконавчого комітету Кролевецької міської ради

КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23.12.2020

Кролевець

№ 156

 

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Кролевецької міської ради

 

 

Відповідно до статті 40, частини 6 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою врегулювання основних питань організації діяльності виконавчого комітету, виконавчий комітет Кролевецької міської ради вирішив:

 

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Кролевецької міської ради (далі - Регламент), що додається.

2. Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити безумовне дотримання всіма підпорядкованими посадовими особами вимог Регламенту.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                  Віктор ЛЕХМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Кролевецької міської ради

від 23.12.2020 № 156

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ФУНКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ.

 

           1.1. Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, їй підконтрольним і підзвітним, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

          1.2. Виконавчий комітет Кролевецької міської ради утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення  повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої  повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

          1.3. Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається міською радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується  міською радою  за пропозицією міського голови.

1.4. Виконавчий  комітет  міської ради утворюється у складі відповідно міського голови, секретаря міської ради, заступників  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост, а також керівників  відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

1.5. Очолює  виконавчий  комітет  міської ради міський голова.

1.6. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть  входити  депутати міської  ради, крім секретаря ради.

1.7. Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.

1.8. Міська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

1.9. Регламент виконавчого комітету затверджується на його засіданні.

1.10. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядуванння в Україні", іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та даним регламентом.

         1.11. Виконавчий комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

          1.12.  Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації міської ради, її виконавчого комітету, відділів та інших виконавчих органів є державна.

1.13. Виконавчий комітет міської ради розглядає  і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради, організовує виконання рішень ради, а також затверджених нею планів та програм економічного і соціального розвитку, бюджету.

1.14. Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради виконує власні повноваження та делеговані державою в галузі:

 - соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

- бюджету, фінансів і цін;

- щодо управління комунальною власністю;

- житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

- будівництва;

- освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

- регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

- соціального захисту населення;

- в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

-  щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

 - щодо відзначення державними нагородами України;

 - оборонної роботи;

 - реєстрації місця проживання фізичної особи;

 - надання безоплатної первинної правової допомоги.

        1.15. Виконавчий комітет, крім повноважень  наданих йому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює й інші, надані йому законом, повноваження.

 

РОЗДІЛ ІІ

ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

 

         2.1. Виконавчий комітет міської ради організовує свою роботу на підставі його плану роботи. В план роботи виконавчого комітету включається календар його засідань, перелік питань, які мають важливе значення для життєдіяльності міста.

         2.2. Календарем передбачається одне засідання виконавчого комітету на місяць, яке проводиться у 3 четвер кожного місяця, а за потребою скликається позачергове засідання.

         2.3. На  засіданнях виконавчого комітету  не рідше одного разу в рік заслуховується звіт про хід виконання плану роботи виконкому.

2.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Виконком є правомочним при наявності більше  половини членів від загального складу виконавчого комітету.

2.5. Діяльність виконавчого комітету здійснюється відкрито, гласно.

         У разі необхідності проведення закритого засідання виконком приймає відповідне рішення. Гласність роботи міської ради забезпечується в порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", а також Законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних" через публікацію рішень виконкому в пресі та на офіційному веб-сайті міської ради. Під час відкритих засідань виконавчого комітету мають право бути присутніми, крім членів виконавчого комітету, посадові особи апарату міської ради, громадяни, представники органів самоорганізації населення (члени будинкових, вуличних та квартальних комітетів), а також особи, запрошені до участі в засіданні виконавчого комітету.

2.6. Засідання виконавчого комітету можуть стенографуватись та записуватися спеціальними аудіо- та відеозасобами за їх наявності, транслюватись в он-лайн режимі в мережі інтернет.

2.7. Головує на засіданні виконкому міський голова, а при його відсутності – секретар міської ради.

2.8. Головуючий на засіданні:

         - відкриває та веде засідання, оголошує перерви;

         - виносить на обговорення питання з порядку денного засідання, вносить питання до порядку денного (при необхідності);

         - організовує розгляд питань;

         - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

         - забезпечує дотримання положень цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

         - ставить при необхідності питання доповідачам, співдоповідачам, виступаючим.

2.9. Головуючий на засіданні встановлює тривалість виступів.

2.10. Обговорення питання на засіданні виконкому включає:

         - доповідь, питання доповідачу і відповіді на них;

         - співдоповіді (у разі необхідності), питання співдоповідачам і відповіді на них;

         - виступи членів виконкому;

         - виступи осіб, яким було надано слово головуючим на засіданні.

Під час засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

         2.11. Головуючий на засіданні виносить на голосування проєкт рішення виконкому. Участь у голосуванні приймають тільки члени виконкому.

2.12. Головуючий на засіданні підводить підсумки обговорення проєкту рішення виконкому, визначає які зауваження та пропозиції приймаються до уваги, ставить на голосування прийняття проєкту рішення виконкому за основу.

2.13. Члени виконкому мають право під час обговорення проєкту рішення виконкому вносити зауваження та пропозиції стосовно змін та доповнень до проєкту рішення виконкому, а також пропозиції й зауваження стосовно порядку денного засідання виконкому. 

         2.14. Коло запрошених визначається за погодженням з міським головою, керуючим справами (секретарем) виконкому.

         2.15. Особи, які зацікавлені у питаннях, які виносяться на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради, завчасно повідомляють міського голову або керуючого справами (секретаря) виконкому про свою зацікавленість і бажання взяти участь у тому чи іншому засіданні при розгляді того чи іншого питання.

         2.16. У разі порушення порядку запрошеними особами, присутніми на засіданні виконкому, за усним розпорядженням головуючого на засіданні їх може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання виконкому.

2.17. Виклик на засідання виконкому здійснюється завчасно, але не пізніше, як за один-два дні до його проведення.

2.18. Хід засідання виконкому може записуватися на аудіоносії та занотовується. Нотатки повинні повністю відбивати хід обговорення, містити інформацію про день, час, місце проведення засідання, порядок денний засідання, прізвище головуючого на засіданні.

2.19. На основі нотатків та при можливості запису на аудионосії начальник загального відділу оформляє протокол засідання виконкому, який підписує головуючий на засіданні не пізніше, як через 10 днів після засідання. Протоколи засідань виконкому зберігаються у начальника загального відділу апарату міської ради.

2.20. Протоколи засідання виконкому є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень виконкомом.

2.21. При проведенні закритого засідання виконавчого комітету підготовка матеріалів, оформлення рішень і протоколу здійснюється з дотриманням правил роботи з документами, що мають обмежений доступ (для службового користування).

2.21. Міський голова представляє виконавчий комітет у відносинах з державними та громадськими органами і організаціями, іншими органами    місцевого  самоврядування, підприємствами (об'єднаннями), організаціями, установами та громадянами.

2.22. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради займаються питаннями відповідно до розподілу обов'язків, виконують інші обов'язки.

2.23. Керуючий справами (секретар) виконкому організовує роботу апарату міської ради та її виконавчого комітету; забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету; організовує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності; виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом.

2.24. Члени виконавчого комітету ради беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях; можуть вносити пропозиції до виконавчого комітету про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету.

          2.25. Виконавчий комітет приймає рішення в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України. Рішення виконавчого комітету міської ради приймаються на засіданнях відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконкому і  підписуються  міським головою, або головуючим на засіданні виконавчого комітету.
        2.26. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття та підписання міським головою, якщо виконавчий комітет або чинне законодавство не встановлюють іншого терміну введення його у дію.
        2.27. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради. Мотиви незгоди міського голови із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те депутатами.
         2.28. З ініціативи виконавчих органів ради виконавчий комітет у межах своєї компетенції має право вносити зміни, доповнення, визнавати такими, що втратили чинність раніше прийняті рішення. 
         Виконавчий комітет не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення виконавчого комітету ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.
         2.29. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів міської ради, можуть бути скасовані міською радою.
         2.30. Підписані рішення виконавчого комітету загальний відділ апарату міської ради протягом 5-ти днів розмножує, завіряє і розсилає заявникам, відповідним виконавцям, посадовим особам, які контролюють їх виконання.
         2.31. Структурні підрозділи міської ради та її виконавчого комітету утворюються сесією міської ради для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

2.32. Структурні підрозділи міської ради та її виконавчого комітету підпорядковуються у своїй діяльності Кролевецькій міській раді, яка їх утворила, її виконавчому комітету та міському голові.


РОЗДІЛ ІІІ

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ ВИКОНКОМУ.

 

3.1. Виконком у межах своїх повноважень приймає рішення.

3.2. Проєкти рішень на виконком міської ради виносяться міським головою, секретарем міської ради, керуючим справами (секретарем) виконкому, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальниками відділів, спеціалістами апарату міської ради, інших виконавчих органів не пізніше, ніж за 10 днів до засідання виконкому. У випадках нагальності вирішення питання матеріали можуть надаватись в коротший термін, але не пізніше початку засідання. Проєкти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями до відділу організаційної, кадрової та інформаційної роботи апарату міської ради в друкованій та електронній формі.

         3.3. Разом з проєктом рішення виконкому подається, як правило, документ, на підставі якого підготовлений проєкт.

3.4. Проєкти рішень виконкому подаються з листком погодження, який візується у наступній послідовності відповідно:
          - виконавцем проєкту рішення;

- керівником відділу розробника проєкту рішення або підприємства,     організації, закладу (у разі необхідності);

- начальником чи спеціалістом юридичного відділу апарату ради;

- начальником загального відділу апарату міської ради;

         - заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  згідно з розподілом обов'язків;

- секретарем міської ради;

- керуючим справами (секретарем) виконкому.

          3.5. За наявності зауважень до проєкту рішення, вказаний проєкт візуються посадовою особою, яка має зауваження, із припискою "із зауваженням", які викладаються письмово тут же або на окремому аркуші, який додається до проєкту рішення.

3.6. Відповідальність за зміст рішення виконкому несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

         3.7. Проєкти рішень виконкому, які вимагають доопрацювання, керуючий справами (секретар) виконкому повертає особам, які готували проєкт, для редагування, перевіряє достовірність внесених змін. Термін доопрацювання проєкту рішення складає не більше трьох днів.

          3.8. Проєкти рішень виконкому повинні містити пункт щодо посадових осіб апарату міської  ради,  на яких покладається контроль за їх виконанням.

3.9. Проєкти рішень виконкому, подані з порушенням цього Регламенту, підлягають поверненню особам, які їх внесли.

3.10. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від № 1 за наростанням протягом календарного року.

    3.11. Рішення виконавчого комітету підлягають обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня його затвердження.

 

РОЗДІЛ ІV

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ  ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТІВ

РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ.

 

         4.1. Виконавчий комітет затверджує плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

         4.2. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів.

         4.3. Затверджені плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніш, як у десятиденний строк після їх затвердження.

         4.4. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проєкт регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проєкту або з дня внесення проєкту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проєкту.

         4.5. Розробник проєкту регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу та надає в засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

         4.6. Підготовка аналізу регуляторного впливу здійснюється в порядку, передбаченому статтею 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

         4.7. Розробник проєкту регуляторного акту оприлюднює проєкт регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу акту не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення.

4.8. Обов’язок щодо оприлюднення проєктів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу покладається на розробника проєкту.

          4.9. Оприлюднення проєкту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проєкту регуляторного акту.

         4.10. Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань встановлюється розробником і не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проєкту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

         4.11. Одержані пропозиції підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проєкту регуляторного акту.

         4.12. Проєкт регуляторного акту розглядається на найближчому засіданні виконкому після спливу терміну установленого для прийняття зауважень та пропозицій.

4.13. Регуляторний акт не може бути прийнятий виконкомом, схвалений міським головою при наявності таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проєкт регуляторного акта не був оприлюднений.

4.14. Регуляторний акт оприлюднюється не пізніше 10 днів після його прийняття на засіданні виконкому.

         4.15. Стосовно кожного регуляторного акту здійснюється відстеження його результативності в порядку, передбаченому Методикою відстеження результативності  регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

4.16. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більше, ніж 45 робочих днів.

4.17. За результатами відстеження результативності розробник регуляторного акту готує звіт про результативність регуляторного акту і оприлюднює його в ЗМІ у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

         4.18. Перегляд регуляторного акту (в разі необхідності) здійснюється на підставі аналізу звіту в порядку визначеному Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".                                                                   

            

РОЗДІЛ V

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ.

 

5.1. На виконання статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону зобов’язані:
         - вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

         - письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли посадова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва (міський голова), або у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган;
         - не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
        - вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

          5.2. Під час розгляду проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету Кролевецької міської ради перед тим, як головуючий на такому засіданні поставить на голосування проєкт рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи міського голови, член виконавчого комітету чи міський голова зобов’язаний попередити присутніх на засіданні про наявність у нього конфлікту інтересів. Член виконавчого комітету чи міський голова зобов’язаний відмовитись від участі у голосуванні.

         5.3. У випадку внесення будь-якого питання, яке не включено до порядку денного засідання виконавчого комітету, будь-хто із членів виконавчого комітету, хто вбачає у ньому особистий інтерес, зобов’язаний одразу ж повідомити присутніх про це та не брати участь в голосуванні по даному питанню.

         5.4. Заява про конфлікт інтересів члена виконавчого комітету заноситься в протокол засідання колегіального органу.

         5.5. У разі якщо неучасть члена виконавчого комітету, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

         5.6. Посадові особи місцевого самоврядування (окрім міського голови) письмово, шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову. Письмові заяви адресовані на ім’я міського голови  подаються у день їх написання загальному відділу апарату Кролевецької  міської ради.

         5.7. Загальний відділ апарату Кролевецької  міської ради в день надання йому заяви  реєструє повідомлення про конфлікт інтересів.

5.8. Після здійснення реєстрації загальний відділ апарату Кролевецької  міської ради забезпечує передачу повідомлень про конфлікт інтересів міському голові.

                                                      

РОЗДІЛ VІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА.

 

         6.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної  громади.

         6.2. Міський голова обирається територіальною громадою на  основі  загального,  рівного,  прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

         6.3. Міський  голова очолює міську раду, виконавчий комітет міської ради, головує на їх засіданнях.

6.4. Міський голова вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатур на посади секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

6.5. Міський голова вносить на розгляд міської ради  пропозиції  про  кількісний  і персональний склад виконавчого комітету міської  ради;

         6.6. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в  тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової та творчої роботи, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час) або займатися підприємницькою діяльністю.

         6.7. Повноваження міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах,  крім  випадків  дострокового припинення   його  повноважень.  У  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання   ним своїх повноважень (в зв’язку із відпусткою, відрядженням, тимчасовою втратою працездатності), повноваження  міського голови   здійснює   секретар   міської ради. У  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження  з  моменту дострокового   припинення   повноважень   міського  голови  і  до  моменту  вступу  на  посаду  новообраного міського  голови  відповідно до закону.

         6.8. Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  території громади,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організовує  в  межах,  визначених    Законом України « Про місцеве самоврядування в України»,   роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури апарату міської ради та її виконавчих органів;

5) здійснює  керівництво  апаратом  міської ради  та  її  виконавчого комітету;
          6) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради та виконавчого комітету і головує на пленарних засіданнях міської ради та засіданнях виконавчого комітету;

7) забезпечує  підготовку  на  розгляд  міської ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  міської радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;

8) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, спеціалістів, службовців апарату міської ради та її виконавчого комітету;

9) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

10) забезпечує  виконання   рішень  міської ради, її виконавчого комітету;

          11) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням,  визначеним  міської радою;

12) представляє територіальну громаду,  міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження міської ради та  її органів;

14) укладає від імені  територіальної  громади, міської  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження міської ради;

15) веде особистий прийом громадян;

16) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

17) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;

18) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

         6.9. Міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

         6.10. При здійсненні наданих  повноважень  міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  - також  підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

         6.11. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу.

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                       Олег ХАЛЕЦЬКИЙ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь