Кролевецька міська рада,
Конотопського району, Сумської області

Положення про постійні комісії Кролевецької міської ради

КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

18.11.2020

             Кролевець

 

 

Про затвердження

Положення про постійні комісії

Кролевецької міської ради

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кролевецька міська рада вирішила:

 

Затвердити Положення про постійні комісії Кролевецької міської ради, що додається.

 

 

 

Міський голова                                                                  Віктор ЛЕХМАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кролевецької міської ради восьмого скликання

від 18.11.2020

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Кролевецької міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Постійна комісія ради (далі - постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом Кролевецької міської ради, обраної об'єднаною територіальною громадою (далі по тексту – рада), та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, міського голови або секретаря ради.

1.7. Постійна комісія у своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями, відділами та іншими виконавчими органими ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

ІІ. Голова постійної комісії

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

 

 

 

 

2.2. Скликає і веде засідання комісії.

2.3. Дає доручення членам комісії.

2.4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.8. Забезпечує гласність в роботі комісії.

2.9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови або секретар постійної комісії.

ІІІ. Завдання та організація діяльності постійної комісії

3.1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

3.2. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.2. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради.

3.3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

3.4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим і секретарем комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" у спосіб, визначений Регламентом ради.

3.6. Рекомендації постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі і робочі комісії із залученням представників громадськості, представників управлінь, відділів і інших виконавчих органів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

3.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов'язково розглядаються профільною постійною комісією.

 

ІV. Напрядки діяльності постійних комісій

4.1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку об'єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції ради;

проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних проектів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

питання місцевого бюджету;

звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

питання щодо контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;

питання щодо підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;

питання про надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.2. Постійна комісія з питань будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, управління комунальною власністю за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку ради, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції ради;

проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

питання ради щодо:

- господарської діяльності її підприємств;

- економічної стабілізації промисловості;

- транспортного обслуговування;

- розвитку всіх видів зв'язку;

- залучення інвестицій для розвитку підприємництва;

- розширення житлового будівництва;

- сприяння виконавчим органам в управлінні об'єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності;

вивчає і готує питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

звіти про виконання програм і міського бюджету, а також звіти про хід та результати відчуження комунального майна;

питання ради щодо:

- удосконалення структури управління житлово-комунальним та енергетичним господарством об'єднаної територіальної громади;

- підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації;

- розгляду проектів міських програм в сфері благоустрою населених пунктів та решти території об'єднаної територіальної громади;

- створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

- щодо стану та ефективного використання комунальної власності об'єднаної територіальної громади;

- встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності об'єднаної територіальної громади;

- підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності об'єднаної територіальної громади, які не підлягають приватизації;

- сприяння виконавчим органам ради в управлінні об'єктами житлово-комунального господарства об'єднаної територіальної громади;

вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства об'єднаної територіальної громади, інші питання, які вносяться на розгляд ради:

питання про розвиток будівництва;

плани і програми будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів об'єднаної територіальної громади;

вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідям;

4.3. Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, соціального захисту населення, адміністративно-територіального устрою, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку об'єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції ради;

проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

питання об'єднаної територіальної громади щодо:

- створення умов для розвитку культури;

- сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

- створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

- оптимізації структури системи дошкільної та шкільної освіти у об'єднаній територіальній громаді;

- ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

- сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;

питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

питання додержання вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад";

питання координації дій з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;

питання, пов'язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

питання, пов'язані із врегулюванням конфлікту інтересів, у тому числі здійснює контроль за дотриманням міським головою, секретарем, депутатами ради вимог частини першої статті 591 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів;

надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

питання об'єднаної територіальної громади щодо:

- реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров'я, материнства і дитинства;

- забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

- оптимізації структури системи охорони здоров'я у об'єднаній територіальній громаді;

- поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

- надання відповідно до чинного законодавства пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

- забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

вивчає і готує питання про стан та розвиток охорони здоров'я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.4. Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку об'єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції ради;

проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

проекти місцевих програм охорони довкілля;

вирішує земельні питання за зверненнями громадян, підприємств, установ та організації всіх форм власності;

питання об'єднаної територіальної громади щодо:

- координації діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів об'єднаної територіальної громади;

- режиму використання територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;

- сприяння соціальній перебудові місцевості, покращанню соціально-культурного, побутового, торгового і іншого обслуговування населення об'єднаної територіальної громади.

питання та визначає основні напрямки вирішення природоохоронних завдань; сприяє розвитку економічного світогляду;

перспективні плани оздоровлення навколишнього природного середовища.

розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

 

 

Секретар міської ради       

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь